Вимоги до оформлення тез доповідей

Вимоги до оформлення тез доповідей

  1. УДК (Універсальна десяткова класифікація) (Шрифт – Times New Roman, кегель – 12, без абзацного відступу);
  2. Прізвище та ініціали автора (Шрифт – Times New Roman, кегель – 12, жирний шрифт, вирівнювання праворуч);
  3. Відомості про автора: вчене звання, вчений ступінь, місце роботи (Шрифт – Times New Roman, кегель – 12, вирівнювання праворуч);
  4. Назва тез доповіді (Шрифт – Times New Roman, всі великі літери, кегель – 14, жирний шрифт, вирівнювання по центру);
  5. Обсяг тексту – до 5 сторінок українською або англійською мовами формату А4 (без нумерації), книжкова орієнтація. Береги: верхній, нижній, правий та лівий – 2 см.
  6. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5 см, відступ – 1,25 см. Вирівнювання по ширині.
  7. Оформлення списку літератури – стиль бібліографічних посилань Чикаго (Chicago Style) (Шрифт – Times New Roman, кегель – 12, вирівнювання праворуч)
  8. Назва файлу з матеріалами має бути латиницею. Наприклад, Vasylenko_tezy.docx.

Зразок оформлення тез доповідей:

УДК 378.4
Василенко О.П.,
кандидат філософських наук, доцент,
доцент кафедри теорії культури та філософії науки,
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Україна

ОСВІТА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Текст
Список використаних джерел (зразки)

1. Becker, Gary Stanley. Human capital: a theoretical and empirical analysis, with special reference to education. New York: National Bureau of Economic Research, 1975.
2. Ward, Paul, and Chris Hadson. The War: An Intimate History. New York: Knopf, 2005.
3. Д’юї, Джон. Демократія і освіта. Львів: Літопис, 2003.
4. Ломницька, Ярослава, та Надія Чабан. Хімічні методи аналізу в екологічних дослідженнях. Львів: ЛНУ, 2009.
5. Шевченко, Лариса, Микола Слободяник, та Вадим Павленко. Освіта в Україні. Харків: Магнум, 2016.

Детальніше про Chicago Manual of Style на офіційному сайт з керівництва стилю: www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html

В тезах має бути окреслена мета та завдання, викладено результати та сформульовані висновки.
Матеріали будуть надруковані в авторській редакції. За зміст та оформлення матеріалу відповідає автор.
Тези доповідей, які не підходять за тематикою та не відповідають вимогам, не приймаються.